Нові надходження березень 2020

Шалаева О.І.  Електронна комерція.

Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки. Призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для комерсантів-практиків з метою підвищення кваліфікації у сфері електронної комерції.

М.В. Корягін  Основи наукових досліджень 

У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку ,аналізу та контролю.Висвітлено сутність науки та історію ії розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової  діяльності як в Україні,так і за кордоном,питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів.

М.О. Клименко,В.Г. Петрук,О.В. Мудрак та ін.  Вступ до фаху

 У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування, основний понятійно-термінологічний апарат екології,суть фахової діяльності еколога та модель фахівця-еколога,функції і структури Державних екологічних навчальних дисциплін.

А.Г.Куценко, М.М. Бондар, В.В. Яременко  Будівельна механіка

В посібнику розкривається зміст ключових тем у відповідності до вимог програми курсу для студентів напрямів підготовки 131-Прикладна механіка та 133-Галузеве машинобудування галузі знань 13-Механічна інженерія. Розглянуто питання, дисципліни, які відповідають вимогам до знань та умінь з даного курсу, що пред`являються студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей.

В.М. Булгаков, О.М. Черниш та ін. Теоретична і прикладна механіка. Частина 1.

У першій частині навчального посібника викладено основи теоретичної і прикладної механіки  розділів статика, кінематика, динаміка, теорія механізмів і машин та опір матеріалів для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 151-Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології у вищих навчальних закладах. Наведено запитання для самоконтролю.

О.В. Коновалова. Охорона праці в галузі. Практикум.

Розглянуто завдання,основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб`єкти та об`єкти страхування ,порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці ,основні методи аналізу виробничого травматизму.